Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.drogeriada.pl.

Usługodawca - firma ThinkData Wojciech Dąbrowski z siedzibą ul. Łukowska 1/164 w Warszawie, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanej pod numerem NIP: 5391474809, Regon: 521364380.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 536 712 712 koszt połączenia za minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego Klienta.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@drogeriada.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej Sklepu, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drogeriada.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sprzedający udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.
 2. Sklep internetowy www.drogeriada.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.drogeriada.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Informacje na temat Towarów umieszczonych na Stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie www.drogeriada.pl są cenami brutto oraz nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Łączna cena jaką Klient jest zobowiązany zapłacić uwzględniająca odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz koszty dostawy zostanie przeliczona i wyświetlona Klientowi przed złożeniem Zamówienia.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub w wyjątkowych sytuacjach poprzez e-mail. Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Klient:
  • może dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta, a następnie złożenia zamówienia lub
  • może złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji,
 6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta.
 7. Po rejestracji w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wprowadzonych podczas rejestracji. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może uzupełnić lub uaktualnić swoje dane lub zmienić hasło.
 8. W celu usunięcia Konta użytkownika ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@drogeriada.pl.
 9. Składając zamówienie Klient:
  1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
  2. w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe oraz adres dostawy w tym numer telefonu i adres e-mail,
  3. weryfikuje oraz akceptuje adres dostawy oraz adres rozliczeniowy,
  4. wybiera formę dostawy,
  5. wybiera formę płatności
 10. W wypadku gdy dane Klienta przy składaniu Zamówienia są niekompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 12. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji o zamówieniu na serwer Sklepu.
 13. Sprzedający sprawdza złożone Zamówienie pod względem poprawności podanych danych, a następnie przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną (e-mail) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o potwierdzenie przez Klienta złożonego Zamówienia.
 14. W przypadku niedostępności Towarów z Zamówienia w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.
 15. W przypadku niedostępności części Towarów z Zamówienia w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma do dyspozycji:
  1. częściową realizacje - wybór traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;
  2. anulowanie całości Zamówienia - wybór traktowany jest jako cofnięcie złożonego całego Zamówienia.
 16. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Zamówienie, które nie zostało zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.
 17. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia.
 18. W celu umożliwienia Klientom wyrażenia opinii o właściwej realizacji Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety stanowi wyłącznie uprawnienie a nie obowiązek Klienta.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firm kurierskich, zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru. Lista dostępnych punktów odbioru osobistego widoczna jest w momencie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” lub „płatność kartą lub przelewem online”. Przy wyborze opcji płatności „przelew na konto” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamawianych towarów określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Aktualny cennik form dostawy dostępny jest pod linkiem „Sposoby dostawy”.

§ 6 Płatności

 1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru płacąc kurierowi),
  3. za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia lub
  4. przelewem na konto bankowe Sklepu w terminie 7 od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 2. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
 3. Faktura VAT za kupiony Towar może zostać przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient może zgłosić potrzebę otrzymania faktury w formie papierowej jednakże w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty ekologicznej. Potrzebę otrzymania faktury VAT w formie papierowej Klient zgłasza Sprzedającemu wpisując takie żądanie podczas składania Zamówienia w polu „Uwagi”.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:
  Drogeriada.pl
  ul. Łukowska 1/164
  04-113 Warszawa.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. tusze, kremy, szminki, szampony, odżywki).

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania Towaru bez wad. Ponadto Towary są dostarczane jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach.
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność Towaru z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć,
  2. nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego,
  4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego Towar
  1. jest własnością osoby trzeciej,
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
  3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany Towaru na nowy;
  2. naprawy Towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy Towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli Kupujący żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
   albo
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada fizyczna lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) w siedzibie sprzedającego pod adresem ul. Łukowska 1 lokal 164, 04-113 Warszawa albo wysyłać listem poleconym lub na adres e-mail kontakt@drogeriada.pl.
 11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,
 12. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 13. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@drogeriada.pl, które będą aktualizowane ręcznie w przeciągu 14 dni;
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym.
 6. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową www.drogeriada.pl.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Usługodawcy.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Usługodawcy (Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Data opublikowania regulaminu: 12.03.2024 r.