INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.drogeriada.pl.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz jednocześnie Administratorem Danych jest ThinkData Wojciech Dąbrowski z siedzibą w Warszawie 04-113, ul. Łukowska 1/164, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanej pod numerem NIP: 5391474809, Regon: 521364380.
 3. Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Polityka prywatności ma m. in na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym ich gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: zakładanie konta, składanie i realizacja zamówienia czy też świadczenia usługi newsletter.

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAKRES I CEL ICH ZBIERANIA

 1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są zbierane przy wykorzystaniu następujących formularzy Sklepu Internetowego:
  • formularzy kontaktowych dostępny w Sklepie,
  • formularz edycji danych na Koncie Klienta,
  • formularz logowania
  • formularz rejestracji
 2. Dodatkowo Administrator automatycznie rejestruje i gromadzi dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub inne urządzenia Klientów, np.: adres IP, oprogramowania klienta, nazwę dostawcy usługi internetowej, parametry urządzenia, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń Klientów oraz korzystania z systemu.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych danych i ich przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • złożenia zamówienia w Sklepie,
  • obsługi reklamacji i zwrotu towaru przez Klienta,
  • realizacji marketingu bezpośredniego, które są realizowane po wcześniejszej zgodzie Klienta / Użytkownika Sklepu,
  • zapewnienia prawidłowego działania i obsługi konta w Sklepie w tym zakładanie i zarządzanie kontem/kontami, rozwiązywanie problemów technicznych i innych, udostępnianie odpowiednich funkcji,
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi na które Użytkownik/Klient wyraził wcześniej oddzielną zgodę,
  • monitorowania aktywności Użytkownika w Sklepie oraz analizę jego aktywności, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych zebranych od klienta w celu prezentacji reklam, ofert, promocji produktów i usług Administratora oraz jego partnerów dostosowane do profilu zainteresowań Klienta ( bez wpływu na jego decyzję ),
  • analizy i badań usług dostępnych w Sklepie Internetowym w celu ich modyfikacji i poprawy działania,
  • rachunkowo-podatkowych,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami,
  • zawarcia i realizacja Umów.
 4. W celu realizacji zamówienia Usługodawca/Sprzedający zbiera następujące dane Klienta:imię nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon oraz dodatkowo w przypadku Firmy: nazwa firmy, adres firmowy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP.
 5. W celu rejestracji Konta Klienta zbierane są następujące dane Klienta: imię nazwisko, adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia.
 6. W celu kontaktu z klientem, poprzez formularze kontaktowe na stronie Usługodawca/Sprzedający zbiera następujące dane: adres email, numer zamówienia klienta.
 7. Usługodawca/Sprzedający informuje, że podanie danych wskazanych w punkcie 5, 6 i 7 powyżej, oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu świadczonej usługi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Dane osobowe Klineta mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez niego dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Klient wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 2. Dane Osobowe Klienta mogą być powierzony innym podmiotom w celu zrealizowania określonych czynności w Sklepie Internetowym:
  • dokonania płatności za zakupy,
  • realizowania dostawy zakupionych produktów,
  • wspomagania pod kątem technicznym i programistycznym Sklepu Internetowego,
  • wspomagania Administratora w komunikacji z klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • pomoc w przygotowaniu ofert i kampanii marketingowych dla Klientów Sklepu,
  • zbieranie opinii o produktach oraz o sklepie.
 3. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany podmiotom w zakresie niezbędnym i takim zakresie, który zapewni sprawną realizację tych usług.
 4. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy z Administratorem, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
 5. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych z określonymi podmiotami:
  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu , Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań - w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego,
  • PayPro SA z siedzibą w Poznaniu , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówione Towary,
  • InPost Paczkomaty sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków - w celu realizacji dostawy Towaru,
  • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa - w celu realizacji dostawy zamówień,
  • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 - w celu realizacji dostawy zamówień,
  • FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków - w celu wsparcia Administratora w komunikacji z Klientami za pomocą wysyłki e-maili,
  • Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków - w celu wsparcia Administratora w komunikacji z Klientami za pomocą wysyłki e-maili,
  • Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu zebrania opinii o produktach i Sklepie Internetowym.

INFORMACJE HANDLOWE ORAZ USŁUGA NEWSLETTER

 1. Newsletter oraz informacje handlowe wysyłane są do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę zaznaczając odpowiednią zgodę podczas składania zamówienia lub korzystając z formularza newsletter dostępnego w Sklepie.
 2. Za pomocą Newslettera dostarczane są do Klientów informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych w Sklepie.
 3. Klient w każdym czasie ma możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z wysyłki Newslettera. W celu rezygnacji z Newslettera należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację z usługi newsletter można złożyć także poprzez e-mail np. pisząc na adres e-mail: kontakt@drogeriada.pl.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora, zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz w celach konkursowych będzie się odbywać na artykułu 6 ust. 1 lit a RODO. Przetwarzanie danych osobowych celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie: artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do urządzenia Klienta i który urządzenie wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
 2. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez z góry określony czas zapisany w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Sklepie, służące do zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu oraz Użytkowników,
  • „reklamowe”, które umożliwiają dopasowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika,
  • „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników,
  • „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika ustawień funkcji w Sklepie.
 4. Administrator usługi wykorzystuje zewnętrzne pliki Cookies w celu zbierania statystycznych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics, Yandex, Facebook.
 5. Pliki Cookies wymagane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej, co pozwala np. powrócić do zawartości koszyka klienta bez ponownego wybierania ponownie produktów do zamówienia.
 6. Klient w dowolnym momencie może usunąć lub zablokować gromadzone pliki Cookies za pomocą swojej przeglądarki internetowej. Jednak wyłączenie lub zablokowanie plików Cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 7. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją usuwania i gromadzenia plików Cookies należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie Użytkownik korzysta.

PROFILOWANIE I REMARKETING

 1. Pliki Cookies stosowane na stronie Sklepu Internetowego umożliwiają poznawanie preferencji użytkowników m.in. poprzez analizę stron, produktów, które oglądają w Sklepie oraz / lub jak często odwiedzają stronę Sklepu. Analiza tych zachowań pozwala lepiej dostosowywać się do ich zainteresowań i potrzeb.
 2. Pliki Cookies umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam i ofert dopasowanych do ich preferencji zakupowych.
 3. Wiedza o aktywności użytkowników na Sklepie i innych stronach z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.
 4. Rezygnacja z plików Cookies przez użytkownika nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał reklam podczas przeglądania Sklepu jednak nie będa one dostosowane do aktywności użytkownika.
 5. Dzięki plikom Cookies możliwe jest posługiwanie się remarketingiem, usługą która pozwala na wyświetlanie różnych reklam do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę Sklepu. Przekaz reklamowy wyświetla im się na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym na stronach należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących w Sklepie Internetowym pliki Cookies:
  • Google Inc.
  • Yandex Europe AG
  • Tawk.to Inc.
  • Smartsupp.com S.R.O.
  • Facebook Inc.
  • Benhauer Sp. z o.o.
  • Ceneo Sp. z o.o.
 2. Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w ich politykach prywatności.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu, usuwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Przechowywanie Danych Osobowych na zabezpieczonych serwerach,
  • Stosowanie zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • Zapewnienie dostępu do Konta Użytkownika poprzez indywidualny login i hasło,
  • Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Administrator ma prawo oraz ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma w dowolnym momencie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W celu dochodzenia swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: Drogeriada.pl ul. Łukowska 1/164, 04-113 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drogeriada.pl.
 4. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 5. Klienci, którzy posiadają konto użytkownika w Sklepie Internetowym mają prawo do edycji oraz wglądu podanych przez siebie Danych Osobowych.
 6. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie Internetowym, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z wchodzącego w życie RODO („prawo do bycia zapomnianym”).
 7. Zgody, które zostały udzielone przez Klienta na otrzymywanie Newslettera i informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek poprzez link rezygnacji umieszczony w każdym newsletterze od Administratora oraz złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów.
 8. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych będą przetwarzane, aż do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą zaistnieć pewne sytuację, gdy pomimo złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe np. Dochodzenie roszczeń.